Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Декларации по чл.12  
 РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 12 от ЗПРКИ

СПИСЪК
на съдебните служители от Окръжен съд Велико Търново,
подали декларация по чл. 12, т.2 във вр. чл.14 от ЗПУКИ 

Маргарита Георгиева Сърменова - Съдебен статистик
Ваня Венкова Ганева - Съдебен деловодител
Блага Иванова Георгиева - Съдебен деловодител
Ирена Николаева Кръстева - Съдебен деловодител
Радомира Димитрова Гълъбова - Съдебен деловодител 
Ралица Петкова Армянова - Съдебен деловодител
Силвия Михайлова Тодорова - Съдебен деловодител
Калина Колева Георгиева - Съдебен администратор
Милка Петрова Тодорова - Съдебен деловодител
Светлана Илиева Георгиева - Архивар
Димка Любомирова Василева - Съдебен деловодител
Мариана Георгиева Иванова - Съдебен деловодител
Тодорка Георгиева Кожухарова - Съдебен деловодител
Мариета Здравкова Маноилова - Административен секретар
Бонка Диманова Русанова - Съдебен секретар
Атанаска Стефанова Иванова - Съдебен секретар
Дарина Илиева Христова - Съдебен секретар 
Веселина Митева Митова - Съдебен секретар
Красимира Петрова Борисова - Съдебен секретар
Кръстинка Николова Василева - Съдебен деловодител
Илко Христов Караатанасов - Системен администратор
Деница Янчева Яначкова - Системен администратор
Елка Димитрова Вълкова - Съдебен деловодител
Милена Стефанова Гушева - Съдебен секретар - протоколист
Елка Илиева Минкова - Съдебен секретар - протоколист
Венера Николова Минчева - Съдебен секретар - протоколист 
Албена Цветанова Иванова - зав. Служба "Регистратура"
Красимира Георгиева Илиева - Съдебен секретар - протоколист
Нели Борисова Вангелова - Управител съдебна сграда - Іва степен
Петинка Симеонова Стоянова - Главен счетоводител
Бисер Ненов Петрушев - Призовкар
Петко Иванов Петков - Произовкар
Мая Петрова Краева - Призовкар
Валентина Викторова Чаушева - Съдебен секретар
Весела Димитрова Неделчева - Касиер - счетоводител
Галина Димитрова Занчева - Съдебен секретар
Чавдар Иванов Генов - Призовкар
Милка Христова Желязкова - Съдебен секретар
Димитър Иванов Кабранджиев - Системен администратор
Милена Иванчева Пенчева - Съдебен секретар
Анелия Иванова Петрова - Съдебен статистик

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12, т.2 във вр. чл.14 от ЗПУКИ 
на съдебните служители от Окръжен съд Велико Търново

1. Калина Колева Георгиева - Съдебен администратор

2.
Мариета Здравкова Маноилова - Административен секретар

3. 
Нели Борисова Вангелова - Управител съдебна сграда - Іва степен

4. 
Весела Димитрова Неделчева - Касиер - счетоводител

5.
Димитър Иванов Кабранджиев - Системен администратор5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР