Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Вещи лица  
 Информация за вещи лица

СПИСЪК на вещите лица и съдебните преводачи за 2018 г. (ДВ, бр. 5 от 12.01.2018)

НАРЕДБА № 2 ОТ 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

   Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване на компютър)
   Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредба 2 от 29.06.2015 г. (за попълване след разпечатване)Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Великотърновски окръжен и административен съд за 2018 година, всички специалисти, включени в списъка, трябва да представят в Окръжен съд Велико Търново или в Административен съд Велико Търново следните документи:
   1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава, за съдебен експерт.
   2. Декларация по чл. 7, във вр. с чл. 11 от Наредба № 2/29.06.2015г. по (
изтегли образец).
   3. Декларация за съгласие (само за лицата, които към момента не са подали такава) (
изтегли образец)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ НА РЕГИСТРАТУРА НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 септември ДО 01 октомври 2018 г.


Информация относно процедурата за включване на нови експерти в списъците с вещи лица за 2019 г.

На основание чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд – Велико Търново се открива процедура за допълване на утвърдения списък на вещите лица за съдебен район на Великотърновски окръжен и административен съд.
 

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията  на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г., изм. ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.), предложенията  за изменение и допълване на  утвърдения  списък  на вещите лица  ще се приемат  до 01 октомври 2018 г. в регистратурата на Окръжен съд Велико Търново или в регистратурата на Административен съд Велико Търново, както и по пощата на адреса на съответния съд.
 

За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания (съгласно чл. 7 от Наредба № 2 от 29.07.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица):
1. притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР - завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР - успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
3. не е осъждано за престъпление от общ характер;
4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Лицата, които кандидатстват за вписване в списъка за 2019 г. като съдебни експерти, следва да подадат следните документи:
1. Заявление по чл. 10 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията  и възнагражденията на вещите лица (по образец) на хартиен и електронен носител (CD или DVD);
 

2. Документите, посочени в чл. 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от  03.07.2015 г., изм. ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.), а именно:
   - лична карта – копие;
   - диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация - нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
   - свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава, за да  послужи за вещо лице;
   - декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;

   - документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;

   - декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
   - разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
   - удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова); 
   - декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
3. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – заверено копие;  
4. Актуална снимка (формат - документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
5. Данни за вещо лице по образец (наличен за изтегляне по-долу на тази страница)

Образци на документи за попълване:
Заявление | Списък на експертизите по клас и вид

Декларация по чл. 10, т, 4, 6 и 9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
   
Декларация по чл. 7 във връзка с чл, 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

Декларация за съгласие

Справка за вещо лице

 

 

 

 

 

 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР