Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

Окръжен съд – Велико Търново

Със заповед     10/18.01.2018 г. на  Административния ръководител-председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново

 ОБЯВЯВА

  КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
„СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” 1 щ.бр., по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ

 

 

І.Кратко описание на длъжността „съдебен помощник“. 

Съдебният помощник подпомага съдиите в тяхната работа. Извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна; подпомага образуването на делата и следи за спазване на законоустановените срокове; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава съдебната практика; изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания; изпълнява и други задължения възложени му от административния ръководител.
 

ІІ. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: „съдебен помощник”. 

1. да има само българско гражданство; 

2. да има завършено висше образование по специалността „Право”; 

3. да е преминало изискуемия се стаж по ЗСВ и е придобило юридическа правоспособност; 

4. да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати. 

5. да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

6. да не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на ВСС за накърняване престижа на съдебната власт; 

7. да не страда от психическо заболяване; 

8. да не е в йерархическа връзка на ръководство  и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; 

9. да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 

10.  да не е народен представител; 

11. да не е общински съветник; 

12. да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

ІІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжността: „съдебен помощник”: 

1.     да познават действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на ВКС. 

2.     да притежават висока езикова и писмена култура 

3.     да имат отлична компютърна грамотност MS Office / Word. Excel/, Internet 

4.     да притежават  организационни умения и умение за работа в екип.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите. 

Конкурсът ще се проведе в три етапа. 

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане на кандидатите до втори етап. До писмения изпит ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на изискванията на чл. 162 ЗСВ и са подали в срок изискуемите документи за участие в конкурса. 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на информационното табло на съда - ет. 2  в Съдебната палата гр. Велико Търново и ще бъдат публикувани в сайта на Окръжен съд – Велико Търново http://vt.court-bg.org/, не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на документите за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще бъдат посочени датата, началният час и мястото на провеждане на писмения изпит 

Втори етап - писмен изпит. Писменият изпит се състои в решаване на казус от областта на гражданското и наказателното право. Продължителността на писмения изпит е 4 астрономически часа. Кандидатите биха могли да ползват нормативни актове. Техническите правила за провеждането на този етап, се приемат от комисията, провеждаща конкурса, и се оповестяват едновременно със списъците на допуснатите кандидати. Крайната оценка на кандидата от втория етап, е средноаритметичната стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия. 

Трети етап -устен изпит. До участие в третия етап от конкурса, ще бъдат допуснати кандидатите, получили оценка не по ниска от 4.50 от проведения писмен изпит. Устният изпит ще се проведе чрез задаване на предварително подготвени от комисията въпроси от областта на гражданското и наказателното право, еднакви за всички кандидати. Комисията провежда събеседването лично с всеки кандидат. Членовете на комисията оценяват професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността. Крайната оценка за третия етап е средноаритметична стойност от оценките на членовете на комисията за всеки отделен кандидат. 

Писменият и устният изпит за длъжността „съдебен помощник“ ще се оценяват от комисията по шестобалната система, с точност 0.50. 

Крайната оценка от конкурса за кандидатите е средноаритметична стойност от получените оценки във втори и трети етап.
 

V. Необходими документи, място и срок на подаването им: 

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 1 (изтегли образец); 

2. Подробна професионална автобиография /CV/ - приложение № 2 (изтегли образец); 

3. Копие от лична карта. 

4. Копие от диплом за завършено висше юридическо образование; 

5. Копие от документ за придобита юридическа правоспособност; 

6. Декларация по чл. 136, т. 1-5 ПАС - приложение № 3 (изтегли образец); 

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 КТ във връзка с чл. 137 ПАС - приложение № 4 (изтегли образец); 

8. Оригинал на свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; 

9. Оригинал на медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; 

10. Оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на отчет и не страда от психически заболявания, издаден от Областния диспансер за психични заболявания; 

11. Копие от документи за допълнителна квалификация - по преценка на кандидата; 

12. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка; 

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. 

Образците на: заявлението, автобиографията и декларациите са публикувани на интернет страницата на съда http://vt.court-bg.org/.
 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика – от интернет-страницата на съда и при поискване, може да им бъде предоставена в регистратурата на съда. 

Кандидатите могат да подават лично или чрез пълномощник, с писмено пълномощно, документи за участие в конкурса в Регистратурата на Окръжен съд –  Велико Търново, в Съдебната палата в гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 16, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Длъжностна характеристика на длъжност "Съдебен помощник" в Окръжен съд - Велико Търново

Обявата за конкурса за заемане на длъжността "Съдебен помощник" е публикувана във в. "Янтра Днес" в броя от 22.01.2018 г.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР