Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Свободни работни места  
 Свободни работни места

Окръжен съд - Велико Търново обявява свободно работно място с кандидатстване по документи и събеседване за длъжността "чистач" - 1 (една) щатна бройка в Общата администрация на съда.

Пълен текст на обявата: ТУК

Приложения:
Приложение 1 - Заявление за участие
Приложение 2 - Автобиография
Приложение 3 - Декларация по чл. 340а, ал. 1 ЗСВ
Приложение 4 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 340а, ал. 2 ЗСВ5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР