Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Седмичен бюлетин
Дела с обществен интерес
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Прес новини    Дела с обществен интерес  
 Дела с обществен интерес

В изпълнение на чл. 64 от Закона за съдебната власт /обнарован в ДВ. бр. 64 от 07.08.2007 г./ се извършва публикация на актовете на Окръжен съд - Велико Търново при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАБЕЛЕЖКА:
Съгласно чл. 14 ал. 2 НПК обвиняемият се счита за невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, в която се установява противното.5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР