Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 ОБЯВИ  
 

29.02.2016 г.
-----------------

ЗАПОВЕД №8/29.02.2016 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ.

15.09.2015 г.
-----------------


ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА, ОБСЛУЖВАЩА ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

     Със Заповед № 56 от 14.09.2015 г. на Председателя на Окръжен съд  Велико Търново, е открита процедура по избор на банка, обслужваща съда. Процедурата е в съответствие с Решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 20/22.06.2005 г., Решение на ВСС по протокол № 53/19.12.2006 г. и т. 32 от Решение на Комисия "Бюджет и финанси" на ВСС по протокол № 22/22.05.2013 г.

     Ако обслужването на сметките на Окръжен съд Велико Търново представлява интерес за Вас, отправяме Ви настоящата покана за участие в процедурата за избор на банка, обслужваща сметките на съда.

     Критериите за избор и относителната им тежест, изискванията към банките-участници, необходимите документи, редът за подаването им и крайният срок (16.10.2015 г. вкл.), са посочени в заповедта, приложена към поканата. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАПОВЕД №56/14.09.2015 г. (за изтегляне натиснете ТУК)

УВЕДОМЛЕНИЕ до всички участници в проведената процедура за избор на  обслужваща Окръжен съд Велико Търново банка

08-12-2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ до всички участници в проведената процедура за избор на  обслужваща Окръжен съд Велико Търново банка

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД
ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
 
                                                             /М.Маркова/

 


 5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР