Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Седмичен бюлетин
Дела с обществен интерес
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации по чл.12
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 Прес новини  
 Новини от съда

04 юли 2018 г.

Съдия от ВТОС представи доклад за приложението на инструментите
на европейското право в България пред десетки съдии от Европа

    

            Доклад-презентация във връзка със събирането на данни относно приложението на инструментите на европейското право на национално ниво в България представи зам.-председателят на Окръжен съд – Велико Търново и ръководител на гражданското отделение Ивелина Солакова на 70-тата среща на контактните точки от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, провела се в периода 25-26 юни 2018 г. в Националния дворец на културата в гр. София. Докладът на съдия Солакова, съвместно подготвен и представен със съдия Наталия Неделчева от Окръжен съд – Варна бе от ключовите събития в програмата на срещата, като запозна чуждестранните съдии, явяващи се контактни точки в рамките на ЕСМ с възможностите и проблемите пред събирането на статистически данни относно прилагането на съдебни процедури, (като предвидените в регламента „Брюксел I”) на национално ниво. Същото е определено като един от ключовите приоритети на ЕСМ по граждански и търговски дела, тъй като дава възможност да се направи обективна оценка относно ефективноста в прилагането на европейското законодателство в отделните-страни членки, както и да се окаже позитивно влияние върху техните администрации. За целта, в рамките на ЕСМ по граждански и търговски дела е създадена специална работна група. В срещата, като една от контактните точки в рамките на мрежата взе участие и съдия Галя Маринова от Апелативен съд – Велико Търново.

             Като контактна точка за целия апелативен район Велико Търново и един от деветимата съдии с такава роля в България, на 28 юни председателят на Окръжен съд – Велико Търново, съдия Теодорина Димитрова взе участие в 50-тата юбилейна среща на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, провела се ден след тази на сходната мрежа по граждански и търговски дела. В нея взеха участие общо 128 магистрати от страните-членки на ЕС, от асоциирани към съюза държави и от външни такива. Сред почетните гости на срещата бяха председателите на петте апелативни съдилища в България, сред които и председателят на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Янко Янев. Ключово за срещата бе обсъждането относно предстоящото прилагане на Европейската заповед за разследване в страните-членки на ЕС.

             Европейските съдебни мрежи по наказателни дела и по граждански и търговски дела имат различна история и структурни особености, но имат сходни цели и методи.  В основата им стои простият принцип да се определят във всяка държава-членка съответните лица, които играят на практика основополагаща роля в областта на съдебното сътрудничество с цел създаване на мрежа от експерти, която да гарантира правилното изпълнение на молби за правна взаимопомощ. Окръжен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново имат дейна роля в това отношение от години като три от контактните точки в тези мрежи са именно в тези две съдилища.

 

 

 

Съдия Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и съдия Наталия Неделчева от Окръжен съд – Варна – автори на доклада по събирането на данни за прилагането на инструменти на европейското право в България.Обща снимка на участниците в 50-тата юбилейна среща на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела.Контактните точки на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за великотърновския апелативен район – съдия Ивелина Солакова (ВТОС) и съдия Галя Маринова (ВТАС).

 

 

  

13 април 2018 г.

 

 

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
в Съдебната палата с участието на съдии и
съдебни служители от Окръжен съд - Велико Търново

     На 13.04.2018 г. близо 240 души участваха в инициативата Ден на отворените врати на органите на съдебната власт във Велико Търново, организирана съвместно между Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура  и Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел. 
     Съдия Мая Маркова, зам.-административен ръководител и зам.-председател на Апелативен съд – Велико Търново откри инициативата:
     „Изключително съм щастлива да видя толкова много млади хора – ученици и студенти – които проявяват интерес към работата на органите на съдебната власт в старата българска столица. За съжаление, през годините се появи и постепенно се задълбочи един дефицит на правна култура, на знания и разбиране за ролята и значението на съдилищата, прокуратурите и следствието, което позволи в обществото да се насадят много „митове“ и едно трайно негативно отношение към съдебната власт като цяло. Липсата на правна култура, обаче ограничава възможностите на гражданите да защитават своите собствени права.  През последните години реализирахме редица инициативи с цел нейното повишаване, като Денят на отворени врати е една от тях“.
     Таня Недкова, зам.-апелативен прокурор приветства участниците:
     „Надявам се да почувствате духа на закона в Съдебната палата, да усетите отговорностите, които носим ние, съдиите и прокурорите, нашето ревностно отношение към тях и към обществените очаквания".

     Повече от 60 гимназисти от  ПГТ "Д-р Васил Берон", ПГСАГ „Ангел Попов“ и СОУ „Емилиян Станев” участваха в информационни турове, в които имаха възможност да се запознаят с отделните служби в Районен и Окръжен съд Велико Търново, като им бе демонстриран софтуер за синтез на реч за незрящи в Окръжен съд Велико Търново и специализираните зали за изслушване на деца във ВТРС. Учениците участваха активно в среща-дискусия с магистрати от ВТРС, ВТОС, ВТРП, ВТОП – председателят на Окръжен съд – Велико Търново съдия Теодорина Димитрова, съдиите Димитър Кръстев, Владимир Балджиев, Георги Георгиев, Милена Алексиева, Илина Джукова, прокурорите Катерина Лещакова и Валентина Годжова, както и следовател Теменужка Атанасова, като проявиха интерес към множество различни теми от работата на органите на съдебната власт. Всеки от учениците получи и специална грамота.

     През тази година бе обърнато още по-голямо внимание на най-малките ученици, като Съдебната палата в Деня на отворените врати посетиха общо три класа от началните курсове на ОУ „Патриарх Евтимий“ и СОУ „Вела Благоева“. 

     Пред малките ученици бяха представени адаптирани презентации от съдия Ивелина Солакова, зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново и прокурор Румяна Ирманова.

     Учениците от ОУ „Патриарх Евтимий“ бяха подготвили специален плакат като символичен подарък за магистратите.

     И през тази година, посетителите на Съдебната палата имаха възможност да разгледат сбирка от старинни документи, съхранявани в архивите на Окръжен и Апелативен съд – Велико Търново.

 

17 ноември 2017 г.

Окръжен съд – Велико Търново започна обучения на ученици по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“

     На 14.11.2017 г., Окръжен съд – Велико Търново проведе първата от предвидената серия от лекции по Обучителната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Съдия Пламен Борисов запозна 30 осмокласници в СОУ „Емилиян Станев“ с разделението на властите според Конституцията на Република България, функциите на съдебната власт и Висшия съдебен съвет.
     Разработената програма е ориентирана към възрастта на учениците, като се поставя акцент върху характерни проблеми, по отношение на които те са уязвима група – трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви от непълнолетни, детското насилие, домашното насилие и мерките за защита на правата на жертвите. Учениците също така ще научат повече за статута на магистратите и функциите на съдиите, прокурорите и следователите.
     Лектор през първият учебен срок ще бъде съдия Пламен Борисов, а през втория срок – мл. съдия Илина Джукова, подпомагана от съдия Ивелина Солакова. В обученията също така ще участват прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново и следователи от ОСлО.
     Партньор в образователната програма през тази година ще бъде СОУ „Емилиян Станев“, като се предвижда 120 деца от 8-ми и 9-ти клас да преминат обученията. Окръжен съд вече има изградено много добро взаимодействие със СОУ „Емилиян Станев“ и натрупан съвместен опит в програмата от изминалите години.
     Окръжен съд – Велико Търново е сред съдилищата-пионери в реализирането на Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие“, като участва в нея за четвърта поредна година. Той бе единственият съд в апелативен район – Велико Търново, който се включи още в пилотната и реализация през 2014 г. и работи по нея с ученици без прекъсване до настоящия момент. Наставник по програмата е съдия Ивелина Солакова, заместник на административния ръководител и зам.-председател на Окръжен съд – Велико Търново, а координатор – г-жа Калина Георгиeва, съдебен администратор.
     Опитът на ВТОС от работата по програмата през 2014 г., впоследствие заляга в нейното стартиране на национално ниво, като от 2015 г. по нея работят почти всички районни и окръжни съдилища в страната. Получените положителни отзиви от участниците в нея – магистрати, ученици, преподаватели, директори на училища и други институции, работещи с деца потвърждават, че реализацията и протича успешно и, че съдебната власт може да има значителен принос за повишаването на правната култура сред обществото и промяна на отношението към съдебната система.
     На 27 октомври 2017 г., Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“  
     В тази връзка, по предложение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС с отличие „служебна благодарност и грамота“ ще бъдат удостоени всички съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, участвали в реализацията на програмата от създаването и през 2014 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноември 2017 г.

Съдии от Испания посетиха съдилищата във Велико Търново и Горна Оряховица

Трима съдии от Кралство Испания бяха гости на Окръжен съд – Велико Търново в рамките на едноседмично посещение по програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Г-жа Кармен Мартинез Перза от съда в гр. Алхесирас, г-жа Лорена Родригез-Сердано от съда в гр. Кордоба и г-жа Беатрис Миранда от съда в гр. Дон Бенито (обл. Бадахос) бяха посрещнати от ръководството на ВТОС на 6 ноември 2017 г., като домакините бяха подготвили интензивна и разнообразна програма за времето на техния престой до 13 ноември. Съдиите от Испания бяха запознати с общите принципи на работата на съдебната система в България, организацията на работа в Окръжен съд – Велико Търново и особеностите на гражданското и наказателното производство от специални презентации, подготвени от г-жа Теодорина Димитрова, адм.-ръководител-председател на ВТОС, г-жа Ивелина Солакова, зам.-председател на ВТОС и ръководител на гражданското отделение и г-жа Искра Пенчева, съдия в Окръжен съд – Велико Търново. В рамките на програмата, гостите имаха възможност да наблюдават и съдебни заседания по първоинстанционни и въззивни граждански и наказателни дела в Окръжен съд – Велико Търново и Районен съд – Велико Търново.


Още в първия ден на своето посещение, г-жа Перза, г-жа Родригез и г-жа Миранда бяха приети от ръководителите на Районен съд – Велико Търново и Апелативен съд – Велико Търново.

 

 

 

 

 

 

 

Г-н Янко Янев, адм.-ръководител и председател на ВТАС ги запозна с историята на апелативните съдилища в България, със структурата на апелативен район Велико Търново, с особеностите на въззивното производство, както и тези на административния контрол върху съдилищата от апелативния район. Гостите проявиха интерес и към начините на взаимодействие на съдилищата с широката общественост и медиите. Гостите споделиха, че са възхитени от добрите отношения между съдиите както в рамките на отделните съдилища, така и между съдиите от различните инстанции.

На 08.11.2017 г., съдиите от Испания посетиха и Районен съд – Горна Оряховица, където бяха посрещнати от г-жа Павлина Тонева, адм.-ръководител и председател на ГОРС. Те бяха особено впечатлени от т.нар. „синя стая“, с която съдът разполага, като бяха подробно запознати с начина на използването и от г-жа Златина Личева, съдия в ГОРС. „В Испания все още няма практика за използването на подобни специализирани зали за работа с деца. Впечатлени сме и със сигурност ще направим съответните предложения по въвеждането на подобни „сини стаи“ в Испания, когато се върнем“, споделиха гостите.

В рамките на програмата, чуждестранните съдии се срещнаха и с прокурори от трите прокуратури във Велико Търново (Районна, Окръжна и Апелативна), а г-н Христо Орманджиев ги запозна на място с работата на Областната служба „Изпълнение на наказанията“.

„Съдиите разполагат с добри условия за работа, помислено е много за различни удобства за гражданите. Създадена е добра организация на работата, служителите са дисциплинирани и делата се администрират и разглеждат бързо. Между нашата и вашата система има доста прилики, има и различия. Общото впечатление, с което оставаме е това, че България разполага с по-малко средства за съдебната система, отколкото Испания, но те очевидно се влагат по по-добър начин“, обобщи впечатленията на гостите г-жа Миранда по време на заключителната среща в Окръжен съд на 10.11.2017 г.

Освен с органите на съдебната власт във Велико Търново, съдиите от Испания имаха възможност да се запознаят и с историческите забележителности на старата столица и с архитектурно-музейния резерват „Арбанаси“.

 

 

 

 

 

 

 

12 октомври 2017 г.
Ръководството на Окръжен съд - Велико Търново обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се провеждат от началото на месец ноември 2017 г., всеки втори и четвърти понеделник от месеца, във времето от 16:00 до 17:00 часа.

Повече информация - ТУК

09 юни 2017 г.
От 12.06.2017 г. ще бъде въведено безналично плащане на държавни такси, глоби, разноски, преписи заверени/незаверени, удостоверения - за актуално състояние, за несъстоятелност, за издаване на изпълнителен лист и др. по транзитната сметка на съда: BG87 CECB 9790 31А6 2819 00
чрез електронно ПОС - терминално устройство на гише "Обслужване на граждани".5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР