Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд
Съд-модел
Компетентност
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини в съдебния район
Банкови сметки
Тарифи
Контакти
Приемни дни
Местоположение
Прес новини
Електронно правосъдие
Съдебни актове
Насрочени дела
Отчет за дейността на съда
Предложения / мнения
Районни съдилища
Анкета
Медиация
Профил на купувача
Правила
ОБЯВИ
Oбразци на документи
Декларации
Свободни работни места
Стажант-юристи
Вещи лица
Съдебни преводачи
Защита на личните данни
Презентация на съда
Съдебни изпълнители
за гр. Велико Търново
 
 1047428 
 Начална страница  
 Начало

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОКРЪЖЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, НАМИРАЩА СЕ НА АДРЕС

https://vtarnovo-os.justice.bg/

НАСТОЯЩАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЩЕ БЪДЕ АКТИВНА ДО КРАЯ НА 2019 Г.

=====================================================================

Във връзка с влезлите в сила от 05.11.2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 416 ал. 2 и ал. 7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2), Окръжен съд – Велико Търново уведомява, че прекратява незабавното публикуване на сайта на съдебни актове (присъди и решения) по наказателни дела от общ характер, по които има наложено наказание „лишаване от свобода“.

Според досегашната практика, съобразена с изискванията на чл. 64 от ЗСВ, тези съдебни актове се публикуваха на страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) веднага след постановяването им.

Считано от 05.11.2017 г., тези съдебни актове ще се публикуват на интернет-страницата на съда и в ЦУБИПСА след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, когато съдът бъде уведомен с писмо от Прокуратурата на Република България, че са предприети действия по изпълнение на наложеното наказание.

Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно досега действащите вътрешни правила на съда.


Единен портал за електронно правосъдие

Поради технически причини порталът не функционира коректно,
за което е уведомена техническата поддръжка!

 

След Освобождението в млада България, съдилищата са едни от първите новоизградени държавни институции, защото държавността и сувернитета са немислими без правовия ред. В историята на българското право Велико Търново винаги ще има знаково място. Тук на 16 април 1879 година 229 народни представители подписват първия основен закон на Третата българска държава – Търновската конституция.

Добрите традиции имат своето продължение и днес, когато пред българските магистрати стоят изключително отговорни задачи, свързани с реформата в съдебната система, с овладяването на европейските правни норми и достигане на европейското равнище на правораздаване.

Тази уеб-страница и непрекъснатото актуално обновяване на съдържащата се в нея информация, е част от желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставим на всички информация относно дейността на Великотърновски окръжен съд. Убедени сме, че работейки с професионализъм и при максимална прозрачност ще повишим и утвърдим доверието на обществото в съдебната система като цяло и в частност досежно Вeликотърновски окръжен съд и съдиите работещи в него.

 


 

УКАЗАНИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

  

 Адвокатска колегия 
Адвокати
Съдебен район Велико Търново
Нотариуси (списък) 
Списък с нотариуси от lex.bg
Прокуратура 
Прокуратура на РБ
Частни съдебни изпълнители 
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Пътеводител 
За граждани
Пътеводител в съдебните процедури.
5000 гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 16; тел. (062) 615-889; факс (062) 615-887  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната с истема на ААМР